Adatvédelmi tájékoztató

Érvényesség: 2021. 07. 23.

A következő adatvédelmi tájékoztatókban a CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel („CLAAS”) tájékoztatja Önt személyes adatainak ezen a weboldalon történő kezeléséről.

A. Általános adatvédelmi tájékoztató

I. Az adatkezelő neve és elérhetősége

Felelős adatkezelő:

CLAAS KGaA mbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

Németország

infoclaas@claas.com

II. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A vállalatcsoport adatvédelmi tisztviselőjével a következőképpen veheti fel a kapcsolatot:

CLAAS KGaA mbH

Adatvédelmi tisztviselő

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

Németország

datenschutz@claas.com

III. Tárolás időtartama

Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a gyűjtésük, ill. kezelésük céljának eléréséhez szükséges a tárolásuk. Ha ez szükséges, akkor az üzleti kapcsolat időtartama alatt tároljuk az Ön adatait. Ez különösen a szerződés létrehozását és lebonyolítását foglalja magában.

Ezenkívül a CLAAS a szerződéses vagy jogi kötelezettségek teljesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben és ideig tárolja az Ön személyes adatait. Ennek megfelelően az adatait a kereskedelmi vagy adójogi bizonyítási és megőrzési kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. A tárolásra, ill. a dokumentációra ott előirányzott határidők hat évet tesznek ki a HGB 257. § szerinti kereskedelmi jogi előírások alapján, és tíz évig terjednek az AO 147. § szerinti adóelőírások alapján, amennyiben adózási szempontból már nem szükségesek tovább (pl. mivel egy üzemi ellenőrzés még mindig folyamatban van). A határidők annak a naptári évnek a végén kezdődnek, amelyben a nyugta elkészült.

Ha az adatokra már nincs szükség a szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, azokat rendszeres időközönként töröljük, kivéve, ha a CLAAS-nak hozzájárulást adott az adatok kezeléséhez, és/vagy a további adatkezelésre a CLAAS jogos érdekei miatt van szükség, pl. az ügyfelek visszaszerzése, a jogi viták esetén felmerülő jogi igényekkel szembeni védelem érdekében. A jogi viták esetén felmerülő jogi igényekkel szembeni védelem céljából történő adatkezelés időtartama szintén a törvényes elévülési időn alapul. A német polgári törvénykönyv (BGB) 195. és azt követő paragrafusai értelmében ez legfeljebb 30 év lehet, de az általános elévülési idő 3 év, annak a naptári évnek a végétől számítva, amelyben az igény felmerül. Ebben az esetben korlátozzuk, tehát a cél érdekében szükséges minimumra szűkítjük és más célok vonatkozásában letiltjuk az adatkezelést.

A fentiek nem érvényesek, ha a külön adatvédelmi nyilatkozatban ettől eltérő szabályozások vannak rögzítve.

IV. Címzettek kategóriái

 • Gondosan kiválasztott szolgáltatók. Az adatokhoz hozzáférést kapnak az általunk megbízott szolgáltatók, akik támogatnak minket az üzleti kapcsolat megvalósítása során. Ezek a hosting szolgáltatók, az adatkezelés, a szoftver mint szolgáltatás, az e-mail szolgáltatások, az informatikai szolgáltatások (pl. karbantartás és támogatás, adatátvitel), a tanácsadás, az első, második és harmadik szintű támogatás keretében a szervizszolgáltatás, a call center szolgáltatások, ügyfélkapcsolatok, levélüzletek, marketing, médiatechnológia, telekommunikáció, ügyfélkapcsolati és vezetői menedzsment, nyomon követési szolgáltatók, webügynökségek, a megfelelőség, az ártalmatlanítási szolgáltatások (pl. iratmegsemmisítők) kategóriáinak szolgáltatói, vállalatok, amelyek elemzéseket végeznek számunkra, pénzügyi szolgáltatók, hajózási és logisztikai szolgáltatások, nyomdai szolgáltatások, technológiai szolgáltatók (pl. hardverhez és tartozékokhoz). Ha ezenkívül további kategóriákhoz tartozó szolgáltatók bevonására kerül sor, az ezzel kapcsolatos információkat a mindenkori Különleges Adatvédelmi Tájékoztatóban fogja megtalálni.
 • Az adatok továbbadása harmadik feleknek.Ezen túlmenően az adatait akkor továbbítjuk harmadik feleknek, ha a törvényi vagy szerződéses rendelkezések ezt lehetővé teszik, és/vagy Ön ehhez hozzájárult. Ezen feltétel mellett az adatokat a következő kategóriákba tartozó címzetteknek lehet továbbítani: Állami szervek és intézmények (pl. ügyészség, rendőrség, adóhatóság, adatvédelmi felügyeleti hatóság) a hatósági megkeresések feldolgozása céljából, amennyiben ez az Ön érdeke, vagy erre a törvény kötelez minket. Ennek jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f), ill. c) pontja képezi.
 • Adattovábbítás a CLAAS csoporton belül. A CLAAS csoporton belül az Ön adatait további vállalatok részére továbbítjuk, vagy a részükre az Ön adataihoz való hozzáférést biztosítunk. Ha erre adminisztratív célokból kerül sor, akkor a belső igazgatási célokhoz és a csoportjelentéshez kapcsolódó jogos érdekeinken alapul. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja. Ha a szerződés létrehozása az Ön kezdeményezésére történik, ill. ha ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges vagy az Ön hozzájárulásával történik, ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja, ill. az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja. Ha jogosultak vagyunk erre, akkor ennek jogalapja az Ááltalános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja. Az adatok harmadik fél részére történő ezen túlmenő továbbadása tekintetében a külön adatvédelmi nyilatkozatokra hivatkozunk.
 • Harmadik felek, akikkel fennálló üzleti kapcsolatban állunk. Ha a szerződés létrehozásához, ill. a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges vagy az Ön hozzájárulásával történik, ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja, ill. az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja. Ha erre jogszabály alapján kötelesek vagyunk, akkor ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja.

V. Továbbítás harmadik országokba

Ha az Ön személyes adatai mi magunk vagy szolgáltatók igénybevételével valamely az Európai Unión kívüli államba kerülnek továbbításra, akkor erre vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet 44. cikke és az azt követő cikkek külön rendelkezéseit betartjuk, és az általunk igénybe vett szolgáltatókat is kötelezzük ezen szabályozások betartására. Az Ön adatait csak az általános adatvédelmi rendelet által biztosított adatvédelmi szint fenntartásával küldjük meg az Európai Unión kívüli országokba. Az adatvédelmi szint biztosítása elsősorban az Európai Bizottság által kibocsátott megfelelőségi határozat vagy az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciák szerint történik.

A harmadik országokba (az EU-n kívüli országokba, ill. az Európai Gazdasági Térség – EGT – tagállamaiba) történő adattovábbításra pl. akkor kerül sor, ha

 • ez olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik szerződő fél, vagy az Ön megkeresésének elintézéséhez szükséges.
 • a mi jogos érdekeink megóvásához szükséges.
 • ezt a törvény előírja, vagy ha Ön ehhez hozzájárult.
 • ez szolgáltatók bevonásával, megbízásként történő adatfeldolgozás keretében történik.

Amennyiben az adott ország vonatkozásában nincs az EU-Bizottságnak olyan határozata, amely biztosítja az európai adatvédelmi követelményeknek megfelelő szintű adatvédelmet, megfelelő szerződésekkel gondoskodunk jogainak és szabadságainak megfelelő védelméről. Egy ilyen megállapodás, különösen az Európai Unió és a fogadó közötti ún. EU általános szerződési feltételekre vonatkozó megállapodás biztosítja, hogy az adatok fogadójánál megfelelő adatvédelmi szint létezik. Egyéb esetekben az adatokat az Ön kifejezett egyetértése esetén adhatjuk át. A hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a jövőben érvényes hatállyal, vö. A. bekezdés VII. pont. Külön kérésre részletesebb tájékoztatást adunk Önnek ingyen a fenti elérhetőségeinken.

Ha a megfelelő védelmi szint nélküli címzettek általi adatfeldolgozást kizárólag az Ön beleegyezésére alapozzuk, akkor a következő kockázatok fennállására hívjuk fel a figyelmet: Esetlegesen nem áll fenn kellő szabályozás az Ön személyes adatainak megfelelő védelmére, nincs adatvédelmi felügyeleti hatóság, megnehezítik vagy figyelmen kívül hagyják az Ön mint érintett adatvédelmi jogait, az adatok feldolgozása és harmadik felek részére való továbbítása nem ellenőrizhető.

További információ adott esetben a külön adatvédelmi tájékoztatásban található.

VI. Személyes adatok rendelkezésre bocsátási kötelezettsége

Ha a külön adatvédelmi nyilatkozat másként nem szabályozza, akkor Ön sem jogszabály sem pedig szerződés alapján sem köteles a személyes adatok szolgáltatására.

VII. Az érintettek jogai

A GDPR 15. cikkének értelmében Önnek joga van tájékoztatást kapni az Önről tárolt adatokról. Helytelen személyes adatok kezelése esetén a GDPR 16. cikkének értelmében Önnek joga van helyesbítést kérni. Ha a törvényi feltételek teljesülnek, akkor Önnek joga van törlést vagy a kezelés korlátozását kérvényezni, valamint tiltakozással élni az adatok kezelése ellen (GDPR 17., 18., és 21. cikk). A GDPR 20. cikk értelmében olyan adatok esetén, amelyeket az Ön hozzájárulása vagy egy szerződés alapján automatikusan kezelnek, Ön érvényesítheti az adathordozhatóság jogát.

A CLAAS partnerrel szembeni jogait az A bekezdés II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül érvényesítheti.

Ha úgy gondolja, hogy az adatkezelés sérti az adatvédelmi törvényt, panasztételi joggal élhet az Ön által választott adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. (GDPR 77. cikk).

Természetesen a CLAAS adatvédelmi tisztviselőjénél is bármikor panaszt tehet (datenschutz@claas.com).

Ha Ön mint érintett adatvédelmi jogait érvényesíti, akkor adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) alapján kezeljük, figyelemmel az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkeire, a 12. cikk (3)-(6) bekezdéseire, valamint az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdésére. Ez magában foglalja az Ön adatainak egy az adatkezelés által érintett személy egyértelmű azonosítása céljából történő kezelését és a személyazonosság igazolására szolgáló további információk kérését. Az érintettek adatait továbbítjuk az általános adatvédelmi rendelet 19. cikke szerinti címzettek részére, ha ez az adatok helyesbítésére, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmeket érinti (az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke, 17. cikk (1) bekezdése, 18. cikke) és ha ezek szükségesek az Ön jogainak hatékony érvényesítéséhez (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja) és az Ön mint érintett értesítéséhez (az általános adatvédelmi rendelet 12. cikke). Ezt az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (6) bekezdésében foglalt kötelezettségeink alapján tesszük.

A tiltakozást informálisan lehet benyújtani, lehetőleg az alábbi címre küldve:
datenschutz@claas.com

B. A weboldalunk a közösség rendelkezésére bocsájtása a Különleges Adatvédelmi Tájékoztatót

I. A weboldalunk a közösség rendelkezésére bocsájtása

A weboldal tisztán információszerzés céljából történő használatakor, azaz ha Ön nem regisztrál, vagy a CLAAS partner felé más jellegű információkat továbbít (pl. a kapcsolati űrlapunkon), a CLAAS partner csak azokat a személyes adatokat gyűjti be, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünkre. Az adatok gyűjtésére műszaki okokból van szükség, hogy a weboldalunk megjelenjen Önnél. A jogi alap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pont. Az Ön weboldalunkon tett látogatásához kapcsolódó naplófájlok tárolására ezen kívül azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk a weboldal működőképességét és az információtechnikai rendszerek biztonságát. Az adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pont. A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a jövőben érvényes hatállyal, vö. A. bekezdés VII. pont. A fentebb megnevezett célok esetén jogos érdekünk is fűződik az adatkezeléshez.

A weboldal fölkeresésekor a rendszer következő adatkategóriákat gyűjti be: Használati és forgalmi adatok, műszaki dokumentációs és jegyzőkönyvadatok, pl.

 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Időeltolódás a greenwichi középidőhöz képest (GMT)
 • IP-cím
 • A hozzáféréshez használt számítógép hostneve
 • Weboldal, amelyről lehívták a weboldalt
 • Weboldal, amelyet lehívtak a weboldalról (a lekérés tartalma)
 • A weboldal oldalainak látogatásai
 • Jelentés, hogy a lehívás sikeres volt-e
 • Továbbított adatmennyiség
 • Információk a böngésző típusával, nyelvével és a használt verzióval kapcsolatban
 • Operációs rendszer

Az adatok törlésre kerülnek, ha a létrehozásuk céljának eléréséhez már nincs rájuk szükség. A weboldal rendelkezésre bocsájtásánál akkor ez a helyzet, ha az adott munkamenet befejeződik. A logfájlok adatainál egy legkésőbb 30 nap után bekövetkezik. Nem tároljuk az adatait más személyes adataival együtt.

II. Szolgáltatások használata (pl. cookie-k, elemzési és remarketing eszközök)

A CLAAS ezen a honlapon szolgáltatásokat (pl. cookie-kat, elemzési és remarketing eszközöket) használ. E szolgáltatások segítségével a CLAAS információkat tárol az Ön eszközén (pl. az Ön böngészőjében) és/vagy hozzáfér információkhoz, melyek az Ön eszközén már tárolva vannak. Ezek az információk lehetnek személyes vonatkozásúak vagy lehetnek személyes vonatkozás nélküliek is. Adott esetben a tárolást, ill. a hozzáférést követően a személyes vonatkozású adatok utólagos feldolgozására kerül sor az Ön kategóriaválasztásának megfelelően.

A CLAAS a következő kategóriákba sorolt szolgáltatásokat alkalmazza:

Amennyiben műszaki szempontból szükséges a szolgáltatások alkalmazása (azaz az információk tárolása az Ön eszközén és/vagy az Ön eszközén tárolt információkhoz való hozzáférés), a jogi alapot a TTDSG 25. cikkének (2) bekezdése összekapcsolva a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat b, c f pontjával képezi. Ezek az információk lehetnek személyes vonatkozásúak vagy lehetnek személyes vonatkozás nélküliek is. Amennyiben a tárolást, ill. a hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása követi, ezeket akkor dolgozzuk fel, amennyiben ez

 • ezek olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben Ön az egyik szerződő fél (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, (1) bekezdés, 1. mondat b) pont) vagy
 • ezeket jogszabály írta elő (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat c) pontja
 • ezek a jogos érdekeink védelméhez szükségesek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat f) pontja).

Ön a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen jövőbeli hatállyal bármikor tiltakozhat, vö. az A. szakasz VII. pontjával. Önnek lehetősége van a sütiket a böngésző beállításaiban törölni.

A statisztikai elemzések, marketing és kiegészítő funkciók kategóriáiból a szolgáltatások (azaz az információk tárolása az Ön eszközén és/vagy az Ön eszközén tárolt információkhoz való hozzáférés) használatához a jogi alap a TTDSG 25. § (1) bekezdésének 1. mondata összekapcsolva a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a pontjával az Ön hozzájárulása alapján. Ezek az információk lehetnek személyes vonatkozásúak vagy lehetnek személyes vonatkozás nélküliek is. Amennyiben a tárolást, ill. a hozzáférést az Ön személyes vonatkozású adatainak feldolgozása követi az Ön kategóriaválasztásának megfelelően, ezeket az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel a GDPR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a pontja alapján.

Az Ön hozzájárulásának érvényességi ideje hat hónap. Ezt követően ismét kérjük hozzájárulását. Azt is kérjük, hogy ismét járuljon hozzá a cookie bannerek megjelenítéséhez, amikor új szolgáltatásokat adnak hozzá ehhez a webhelyhez, vagy ha a szolgáltatások olyan módon változnak, hogy a szolgáltatások további használata érdekében megújított hozzájárulásra van szükségünk (pl. a cél megváltozása esetén).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyedi böngészőbeállítások adott esetben oda vezethetnek, hogy az Ön beállításai (pl. az Ön hozzájárulása) nem tárolhatók hosszú távon, ezért minden alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, ismételten kérjük az Ön hozzájárulását.

C. Az (általános) megkeresések és panaszok, és az erre vonatkozó kommunikáció (pl. információkérés) feldolgozásának különleges adatvédelmi tájékoztatója.

Lehetősége van kapcsolatba lépni a CLAAS partnerekkel a weboldalon megadott elérhetőségek vagy a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk, kérdéseire választ adunk vagy panaszát figyelemmel kísérjük.

Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekünkön alapul az Ön által hozzánk benyújtott kérelmek feldolgozásában, a panaszok kezelésében és nyomon követésében, valamint az ügyfelekkel és az érdekeltekkel való kommunikációban. Önnek joga van bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen, vö. A. bekezdés VII. pont. Ha az adatkezelés egy szerződéses jogviszony előkészítését szolgálja, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, ill. a BDSG 26. § (1) bekezdésén alapul. A kapcsolatlekérdezése keretében megadott adatait abból a célból dolgozzuk fel, hogy megválaszolhassuk kérdését, ill. kérelmét:

 • Személyazonosító adatok (pl. megszólítás, keresztnév, családnév)
 • Kapcsolatok (E-Mail cím, telefonszám)
 • Kommunikációs tartalmi adatok (pl. a kérdés célja)
 • Felhasználási és forgalmi adatok (pl. IP-cím, kérdésének dátuma és ideje)

Amennyiben a CLAAS céggel való kapcsolatlekérdezéshez a weboldalon rendelkezésre bocsátott űrlapokat használja, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok kötelező információként csillaggal (*) vannak megjelölve.

Adott esetben továbbítjuk az adatait harmadik félnek is, például a CLAAS értékesítési partnernek, aki felelős Önért vagy Ön által kiválasztott, vagy a CLAAS csoport vállalatainak, ha ez szükséges a kérelem teljesítéséhez és végrehajtásához.

Személyes adatait a kérdése megválaszolása érdekében tároljuk, majd töröljük, kivéve, ha jogosultak vagy kötelesek vagyunk az adatokat hosszabb ideig tárolni. Pontosabb részleteket az A. bekezdés III. pontja alatt talál.

D. Harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozások

Ez a weboldal harmadik fél weboldalaira mutató linkeket tartalmaz (pl. a CLAAS csoporthoz tartozó vállalatok). A megfelelő linkre kattintással megnyílik a harmadik fél weboldala egy új ablakban. Ez az adatvédelmi tájékoztató nem terjed ki a harmadik fél weboldalán történő adatkezelésre.